Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
03 TEMMUZ Pazar 12:21

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 27-05-2022 09:44
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Kayseri ilinde bulunan tıp fakültesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 (yirmi bir ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10. İlana son başvuru tarihi itibari ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31(otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

 

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

11.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

11.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

11.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

11.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

11.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

11.6. 165 cm’den kısa olmamak.

12. Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

12.1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

E) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

G.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

G.3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.

2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul  edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylısı ya da ibraz edilmelidir.)

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)

9. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi.

10. Koruma ve Güvenlik Personeli için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

12. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

14. Büro personeli, destek personeli (temizlik), diyetisyen unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

15. Tecrübe istenilen pozisyonlar için resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).

16. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLAN NO

UNVANI

GÖREV YAPACAĞI İL

MEZUNİYET

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN ŞARTLAR

1. Destek

Destek Personeli (Erkek)

Ankara

Ortaöğretim

4

2020 KPSS P94

- Ortaöğretim mezunu olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

2. Destek

Destek Personeli (Kadın)

Ankara

Ortaöğretim

2

2020 KPSS P94

- Ortaöğretim mezunu olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

3. Destek

Destek Personeli
(Kadın)

İstanbul

Ortaöğretim

3

2020 KPSS P94

- Ortaöğretim mezunu olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

1. Koruma

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

Ankara

Ortaöğretim

3

2020 KPSS P94

- Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.

           

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

2. Koruma

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

İstanbul

Ortaöğretim

3

2020 KPSS P94

- Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

 

İLAN NO

UNVANI

GÖREV YERİ

GÖREV YAPACAĞI İL

MEZUNİYET

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN ŞARTLAR

1. Büro

Büro Personeli

Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Birimi)

İstanbul

Lisans

1

2020
KPSS P3

Radyo Televizyon ve Sinema lisans mezunu olup “İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotu Eğitimi (En az 36 saat), Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, Uzaktan Çalışma ve Verimlilik Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

2. Büro

Büro Personeli

Hamidiye Sağlık
Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Lisans

1

2020
KPSS P3

Lisans mezunu olup Bilgisayar İşletmenliği, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Problem Çözme Becerileri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

3. Büro

Büro Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ankara

Lisans

1

2020
KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi lisans bölümü mezunu Olmak.

4. Büro

Büro Personeli

Kayseri Tıp Fakültesi

Kayseri

Lisans

1

2020
KPSS P3

İktisat lisans bölümü mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği, MEB onaylı Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikaları ile Ön Muhasebe ve Adli Kalem İşleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

Diyetisyen

Diyetisyen

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ankara

Lisans

2

2020
KPSS P3

-Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
-YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce veya Almanca) en az 75 puan almış olmak.
- Yataklı hizmet veren resmi huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kuruluşlarında diyetisyen olarak (diyetisyen meslek koduyla) en az 1 yıl çalışmış olmak. (SGK Hizmet Dökümü ile Belgelendirilmelidir.)
-Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı belgesine sahip olmak.
- MEB onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi belgesine sahip olmak.

 

 

 

Haber MerkeziHaber Merkezi