Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
21 MAYIS Cumartesi 19:09

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Sürekli İşçi Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, marangoz kadrolarında istihdam edilmek üzere 17 sürekli işçi almak için ilana çıktı. 

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 18-04-2022 10:03
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Sürekli İşçi Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Sürekli İşçi Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, marangoz kadrolarında istihdam edilmek üzere 17 sürekli işçi almak için ilana çıktı. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş  Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski  Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak  Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet  akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

 

ÇALIŞTIRILACAĞI HİZMET TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

YÖNTEM

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi

8

Noter Kurası / Sözlü Sınav

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu, en fazla lisans mezunu olmak.
2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak.
4-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
5-Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için
en az 160cm boyunda olmak.

Temizlik Görevlisi

5

Noter Kurası / Sözlü Sınav

1-En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak.
2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
3-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde
çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan)

3

Noter Kurası / Sözlü Sınav

1-En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak.
2-18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.
3-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4-Adayların durumlarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.
5-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde
çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

Marangoz

1

Noter Kurası / Sözlü Sınav

1-En az lise veya dengi mezunu olmak mezunu, en fazla lisans olmak.
2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
3-Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4-Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.

TOPLAM

17

   

 

A- GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

B- AÇIKLAMALAR

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı  almıyor olmak,

2. Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf  olmak),

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

6. Alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş  akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan  edilecektir.

9. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

10. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı  suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak  şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da  ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden  cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten  yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

11. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111  sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri  Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri  sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede

yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

12. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre  temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

 

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18.04.2022  tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi  itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

 

Ç- NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 28.04.2022 günü saat 10:00'da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi  Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

1. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/  canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile  mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday  alınmayacaktır.

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört)  katı oranında yedek aday belirlenecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe  yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

D- BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında  aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. (2) Fotoğraf

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik  Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

9. Bakım Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi.

 

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel  yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 17.05.2022 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı  Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat  neticesinde sonuçlar 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi  üzerinden duyurulacaktır.

Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.

Sözlü Mülakat Tarihi: 17.05.2022

 

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakkı kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan  anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak  suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal  işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından  kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine  getirmelidir.

4. Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve  akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu  raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 23.05.2022 tarihi mesai  bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir  tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Haber MerkeziHaber Merkezi