Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
03 TEMMUZ Pazar 11:15

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 01-06-2022 09:47
Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

3- Başvuracak adaylarda ilgili 2020 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen ve posta/kargo yolu ile başvuru yapılabilecektir. (Posta yolu ile müracaatlarda, olası gecikmelerin dikkate alınmalıdır.) 4- B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının aşağıda adresi belirtilen web sayfasındaki formlar kısmından temin edilecektir.

 

Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;

- İsim listesi,

- İşe başlama için istenilen evrak listesi,

- Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi,

Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS puanı aynı olan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise diploma not ortalaması yüksek olana öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1) İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir)

2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)

3) a- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu eDevlet Çıktısı )

b- Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu eDevlet Çıktısı)

c- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)

6) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

7) Kaynakçılık kadrosuna müracaat edecekler için, ilgili bölüm mezunu değil ise MEB onaylı kaynakçılık belgesi fotokopisi.

 

ARANILAN ŞARTLAR:

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli

10

a-İşletme, İktisat, Maliye,Büro Yönetimi veya Uluslararası Finans Lisans (4 yıllık) Bölümlerinden birisinden mezunu olmak.
b-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
c-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
d-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Diyetisyen

1

a-Diyetisyenlik Lisans mezun olmak.
b-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
c-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
d-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.

Eczacı

1

a- Eczacılık Fakültesinden mezun olmak.
b-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
c-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
d-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.

Veteriner Hekim

2

a-Veteriner Fakültesinden mezunu olmak.
b-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
c-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
d- İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

a-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. ve 11. maddesinde yer alan şartları taşımak,
b-Ortaöğretim mezunu olmak.
c- 2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
d- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız kimlik kartına sahip olmak,
e- Erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, Bayan adaylar için 160 cm'den kısa olmamak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya az olmamak (örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-15= 65’ten az olmaması gerekmektedir.)
f- Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
g- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. "Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir."
h- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durum olmamak,
ı- İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Tekniker (Marangoz- ERKEK)

1

a-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
b- 2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak
c-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
d- Yüksekokul (önlisans) Mobilya ve Dekorasyon Bölümü mezunu olmak

Teknisyen (Kaynakçı- ERKEK)
(Elektrikçi- ERKEK)

1
1

a-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
b- 2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
d-Ortaöğretim Metal Teknolojisi-Kaynakçılık Bölümü mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup MEB onaylı kaynakçılık belgesine sahip olmak. (kaynakçılık teknisyenliğine müracaat edecekler için)
e-Ortaöğretim Elektrik-Elektronik, Elektrik Tesisatları - Pano Montörlüğü Bölümü mezunu olmak. (elektrik Teknisyenliğine Müracaat edecekler için)

Destek Personeli (Şoför-ERKEK)

4

a-E Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
b-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c-Ortaöğretim mezunu olmak.
d-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
e-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Destek Personeli (Kaloriferci- ERKEK)

3

a-MEB onaylı kalorifer ateşleme belgesine sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kalorifercilik sertifikasına sahip olmak
b-Ortaöğretim mezunu olmak.
c-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak
d-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
e-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
f- Kaloriferci olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak “atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir”

Destek Personeli (Temizlik)

5

a-Ortaöğretim mezunu olmak.
b-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c-Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
d-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Bahçe Bakımı- ERKEK)

10

a-Ortaöğretim mezunu olmak.
b-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak
d-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit-Bakım Onarım- İnşaat işçisi-ERKEK)

3

a-Ortaöğretim mezunu olmak.
b-2020 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak
d-İlan başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

 

Haber MerkeziHaber Merkezi